Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI UDOSTĘPNIONYCH W SKLEPIE WWW.PASSAN.COM.PL  
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: www.passan.com.pl
Sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PASSAN" Spółka Jawna Andrzej Wojciechowski z siedzibą: 09-540 Sanniki, ul. Wschodnia 3, Polska, NIP: 7740015864, REGON: 610039889, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026203.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
1. pod numerem telefonu: +48 24 2776 200;
2. korzystając z poczty elektronicznej: handlowy@passan.com.pl  
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 2. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta).
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej polegającej na złożeniu Zamówienia na Towary o wartości co najmniej 10 EURO niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa.
6. Umowa – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
7. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.passan.com.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić Towar.
8. Strona – Sprzedawca lub Kupujący.
9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.passan.com.pl
10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego.  
§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.passan.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
3. O ile co innego nie zostało wyraźnie wskazane w opisie Towaru - wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszystkie Towary sprzedawane są w podstawowych opakowaniach handlowych, np. sztuka, zwojka lub szpulka lub paczka (w zależności od rodzaju Towaru). Szczegółowe informacje o opakowaniu zawarte są w opisie każdego Towaru.
5. Pełna Strona Sklepu jest własnością P.P.H. "PASSAN" Spółka Jawna Andrzej Wojciechowski i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia i treści zamieszczone na Stronie Sklepu mogą być wykorzystane w celach komercyjnych przez osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.
6. Kolory Towarów prezentowane na zdjęciach umieszczonych na Stronie Sklepu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów tych Towarów (przede wszystkim z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów, na których wyświetlana jest treść Strony Sklepu). Z tego względu kolor Towaru nieodpowiadający kolorowi wyświetlanemu na monitorze nie może być traktowany jako wada Towaru lub niezgodność Towaru z Umową. Sprzedawca oświadcza, że przed złożeniem Zamówienia możliwa jest wysyłka próbki Towaru na adres Kupującego celem zbadania jego cech, w tym zwłaszcza koloru. Wysyłka próbki Towaru występuje na wyraźne życzenie Kupującego, a koszty przesyłki obciążają Kupującego.
7. Sklep internetowy realizuje zamówienia z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamówienia z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8 Szczegółowe zasady dotyczące zawarcia oraz realizacji Umowy z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte zostały w § 3 Regulaminu.
9. Szczegółowe zasady dotyczące zawarcia oraz realizacji Umowy z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte zostały w § 4 Regulaminu.  
§ 3 Zawarcie i wykonanie Umowy z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Standardowo wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.passan.com.pl
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej/bożonarodzeniowej, w czasie których przyjmowanie zamówień jest zawieszone
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
8. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.
10. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
11. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów z biura sprzedaży Sprzedawcy.
12. Przesyłka dostarczona jest w najkrótszym możliwym terminie (zwykle 1-3 dni), nie dłuższym jednak niż 30 dni od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia.
13. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. W takiej sytuacji Kupujący może według swojego uznania odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub zaakceptować wydłużony termin realizacji Zamówienia.
14. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu zamieszczonym pod adresem: http://www.passan.com.pl/ w zakładce „Wysyłka”. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
15. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę (w przypadku zaznaczenia przez Kupującego pola „Proszę o wystawienie faktury VAT” w procesie składania Zamówienia).
16. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, niezaksięgowanie wpłaty w terminie 7 dni od przyjęcia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia.
17. W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 3.000,00 zł lub produktów z adnotacją w kartotece "na zamówienie" Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości Zamówienia. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.  
§ 4 Zawarcie Umowy z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Po dokonaniu stosownego wyboru w menu Sklepu Internetowego ceny Towarów mogą być prezentowane w innych walutach niż polski złoty, tj. EURO oraz USD. Ceny prezentowane są wówczas w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wyświetlane w Sklepie Internetowym ceny w walutach PLN, EURO oraz USD nie zawierają kosztów wysyłki i dodatkowych opłat wynikających ze stosownych przepisów prawa (np. cła) oraz mają charakter jedynie orientacyjny. Ostateczne ceny uwzględniające wszystkie składniki oraz koszty dostawy ustalone są w fakturze proforma przesyłanej Kupującemu na adres e-mail wskazany w procesie składania Zamówienia. Wskazane w fakturze proforma ceny Towarów ustalone zostaną w oparciu o kursy walut opublikowane przez NBP w dniu złożenia Zamówienia, koszty dostawy ustalone zostaną zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia, zaś dodatkowe opłaty ustalone zostaną zgodnie ze stosownymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia. Sprzedawca nie pobiera żadnych innych dodatkowych opłat (nieprzewidzianych przepisami prawa) związanych z przygotowaniem Towarów do wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Złożenie przez Kupującego Zamówienia nie skutkuje zawarciem Umowy ani nie rodzi żadnych obowiązków po stronie Kupującego. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stwarza jedynie po stronie Sprzedawcy obowiązek sporządzenia faktury proforma, o której mowa w powyższym ustępie oraz wysłania jej na adres e-mail Kupującego nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia.
4. Przesłanie przez Sprzedawcę faktury proforma stanowi propozycję zawarcia Umowy.
5. Umowa zostaje zwarta dopiero po otrzymaniu zwrotnej odpowiedzi Kupującego o akceptacji wartości zamówienia oraz kosztów dostawy wyszczególnionych w fakturze proforma. Kupujący może zaakceptować wartość zamówienia oraz kosztów dostawy przez jakiekolwiek wyraźne oświadczenie skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wskazanych przez Kupującego w toku składania Zamówienia (w tym zwłaszcza za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, telefonu). 6. Kupujący może bez żadnych konsekwencji odmówić akceptacji wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Brak otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego w przedmiocie akceptacji wartości zamówienia oraz kosztów dostawy wyszczególnionych w fakturze proforma w terminie pięciu dni roboczych od wysłania jej na adres e-mail Kupującego jest tożsamy z odmową akceptacji wartości zamówienia lub kosztów dostawy i prowadzi do anulowania Zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Kupującego.
7. Sprzedaż poza granice Polski na podstawie faktury VAT dokonywana jest w cenach netto (bez podatku VAT), jeżeli Kupujący w toku składania Zamówienia wskaże swój numer identyfikacji podatkowej.
8. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową https://passan.com.pl
9. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej/bożonarodzeniowej, w czasie których rejestrowanie zamówień jest zawieszone.
10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu kwoty wyszczególnionej w fakturze proforma na rachunek bankowy podany w fakturze proforma przesłanej Kupującemu.
12. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
13. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm.
14. Przesyłka dostarczona jest w najkrótszym możliwym terminie (zwykle 2-5 dni), nie dłuższym jednak niż 30 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji kwot wskazanych na fakturze proforma.
15. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego wraz z przesłaniem faktury proforma.
16. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w fakturze proforma.
17. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia fakturę.
18. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić wyłącznie przelewem na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w treści faktury proforma. Niezaksięgowanie wpłaty w terminie 7 dni od chwili akceptacji kwot wskazanych na fakturze proforma skutkuje anulowaniem Zamówienia.
19. W przypadku Zamówień składanych przez Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta płatność za zamówiony towar może nastąpić również „za pobraniem” – jeśli taki Kupujący wyraźnie wskaże taką formę płatności w oświadczeniu w przedmiocie akceptacji kwot wskazanych na fakturze proforma. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest jednak uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy kwotę odpowiadającą wartości kosztów dostawy wyszczególnionych w fakturze proforma. Niezaksięgowanie wpłaty tej kwoty w terminie 7 dni od chwili akceptacji kwot wskazanych na fakturze proforma skutkuje anulowaniem Zamówienia.  
§ 5 Prawo do odstąpienia od Umowy
1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Okres na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wszedł w fizyczne posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Stosowne oświadczenie powinno być przesłane na adres: PPH PASSAN Sp. J. Andrzej Wojciechowski ul. Wschodnia 3, 09-540 Sanniki, Polska lub handlowy@passan.com.pl
4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (dostępnego w zakładce Odstąpienie od umowy sklepu internetowego www.passan.com.pl), jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w początkowej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (np. zwrot płatności na wskazany rachunek bankowy, co powinno mieć swe odzwierciedlenie w treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy). W każdym przypadku Konsument ani Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien odesłać Towary w terminie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: PPH PASSAN Sp. j. Andrzej Wojciechowski, 09-540 Sanniki, ul. Wschodnia 3, Polska. W tym terminie Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może również dostarczyć osobiście Towary do siedziby lub biura sprzedaży Sprzedawcę. Niezachowanie 14-dniowego terminu powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta / Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do odstąpienia od Umowy.
8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
9. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
11. Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych "za pobraniem".
12. Możliwość zwrotu Towarów nie dotyczy Towarów przygotowywanych na specjalne na zamówienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.  
§ 6 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towarów
1. Sprzedawca ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towarów na zasadach opisanych w przepisach regulujących rękojmię w ustawie Kodeks cywilny w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy (art. 556-art. 576(4) z zastrzeżeniem jednak poniższych zmian.
2. Wyłączona jest jakakolwiek dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy niż obowiązek usunięcia wady, stosownego obniżenia ceny lub dostarczenia zamiast Towaru wadliwego Towaru wolnego do wad (w tym zwłaszcza Sprzedawca nie ma obowiązku pokrycia utraconych przez Kupującego korzyści).
3. Kupujący przed odebraniem przesyłki ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się natychmiast ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru.
4. Wprowadzone Regulaminem ograniczenia względem przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi nie dotyczą Konsumentów ani Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.  
§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies.  
§ 8 Umowa o świadczenie usług oraz wymagania techniczne
1. Celem korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez urządzenia i systemy, z których korzysta Kupujący, wymagań technicznych: Kupujący musi posiadać komputer lub inne urządzenia podłączone do sieci Internet, wyposażony w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 10.0, Firefox 43.0, Google Chrome 48.0, Safari 5.0, Opera 36.0, Microsoft Edge 13.0 obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
2. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług dochodzi przez rejestrację Konta, co następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez użytkownika formularza rejestracyjnego oraz przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego.
3. Umowa o Świadczenie usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
4. Z wykorzystaniem platformy Sklepu Internetowego Sprzedawca umożliwia Kupującym tworzenie Konta, zawieranie Umów lub składanie propozycji zawarcia Umowy a także korzystanie z usług Koszyka lub Schowka. Zawieranie Umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwe jest jedynie przez Kupujących którzy dokonali rejestracji Konta, chyba że Sprzedawca rozszerzył tę możliwość również dla niezarejestrowanych Kupujących.
5. Sklep Internetowy daje Kupującym możliwość zapoznawania się z treściami w nim opublikowanymi, a także uproszczonymi statystykami zainteresowania Towarami.
6. Korzystając z platformy Sklepu Internetowego Sprzedawca może prezentować Kupującym dopasowane do ich zainteresowań materiały reklamowe.
7. W sytuacji, gdy Kupujący utworzył Konto, Sprzedawca – korzystając z platformy Sklepu Internetowego - świadczy na jego rzecz usługi podtrzymywania sesji, historii zakupów, umożliwienia wystawiania opinii, umożliwienia zadawania pytań do Towarów. 8. Do obowiązków Kupującego należą zwłaszcza: - podawanie w formularzach zgodnych z prawdą i aktualnych danych w zakresie wymaganym przez formularz, - bieżące aktualizowanie tych danych, - korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, - nieprzekazywanie w ramach Sklepu Internetowego treści zabronionych przez prawo, naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste innych osób bądź autorskie prawa majątkowe, - korzystanie z platformy Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego oraz nieuciążliwy dla innych osób, - niemodyfikowania treści dostarczanych przez Sprzedawcę, - niepodejmowanie czynności polegających na umieszczaniu bądź rozsyłaniu niezamówionych informacji handlowych, -  niepodejmowanie czynności mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług może nastąpić w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. Rozwiązanie takie jest bezskuteczne w stosunku do Zamówień w realizacji.
9. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez Sprzedawcę oraz ograniczenie możliwości korzystania z platformy Sklepu Internetowego może nastąpić jedynie z ważnych powodów. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług następuje w formie dokumentowej ze skutkiem natychmiastowym. Ważne powody to przede wszystkim: naruszenie przez Kupującego dóbr osobistych osób trzecich, podanie fałszywych danych, rażące naruszenie Regulaminu.  
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
2. Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje jurysdykcja sądów polskich i polskie przepisy proceduralne. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów.   Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214); Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając ze wsparcia powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów)
4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Umów zawartych z zastosowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie Internetowym.  
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  
Jako Konsumenci oraz osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z Waszą działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Was zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Was działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.  
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PASSAN" Spółka Jawna Andrzej Wojciechowski z siedzibą: 09-540 Sanniki, ul. Wschodnia 3, Polska, NIP: 7740015864, REGON: 610039889, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026203 numerem telefonu i faxu: +48 24 2776 200, adres poczty elektronicznej handlowy@passan.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.  
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________ dnia ________________ roku
(miejscowość, data)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
 (imię, nazwisko, adres korzystającego z prawa odstąpienia)
PPH PASSAN Sp.j. Andrzej Wojciechowski
ul. Wschodnia 3
09-540 Sanniki
POLSKA
handlowy@passan.com.pl
tel. +48 24 2776 200  
OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY  
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących towarów:
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
Data zamówienia: ________________________________________________________
Data odbioru: ____________________________________________________________
Numer zamówienia: _______________________________________________________
Numer dokumentu sprzedaży (opcjonalny): _____________________________________
Zwrotu kwot uiszczonych za powyższe Towary proszę dokonać na rachunek bankowy nr
(opcjonalne): _____________________________________________________________  
__________________________________
(podpis składającego oświadczenie  – niewymagany w razie przesyłania oświadczenia przez email)  

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel